Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Afisare informatii legea nr.544

Tipărește pagina - Afisare informatii legea nr.544 Trimite unui prieten - Afisare informatii legea nr.544

 

 

 

 

JUDEŢUL BIHOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ

 

 

 

 

 

 

                                                         BULETIN INFORMATIV

 

 

 

                             LEGEA nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

          Accesul liber şi neângrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice potrivit Constituţiei României şi a documentelor internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

          Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu conform art.5 din Legea nr.544/2001 următoarele informaţii de interes public:

 

          1.-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

 

          2.-Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

 

          3.-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

 

          4.-Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv denumirea sediu, nr. de telefon, fax, adresă e-mail şi adresa paginii de internet.

 

          5.-Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

 

          6.-Programele şi strategiile proprii.

 

          7.-Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate potrivit legii.

 

          8.-Lista cuprinzând documentele de interes public.

 

          9.-Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamată în privinţa dreptului de acces la informţiile de interes public solicitate.

          Autorităţile publice sunt obligate potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea nr.544/2001 să asigure persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.Termenul de răspuns este de 10 zile sau după caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

 

          Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

 

          1.-Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii.

 

          2.-Informaţiile privind deliberările autorităţilor precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.

 

          3.-Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

 

          4.-Informaţii cu privire la datele personale potrivit legii.

 

          5.-Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală,  sănătatea unei persoane în urma anchetei efctuate sau în curs de desfăşurare.

 

          6.-Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia  dintre părţile implicate în proces.

 

          7.-Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

 

          LEGEA NR.544/2001

 

          INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CARE SE    COMUNICĂ DIN OFICIU

 

          1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Beiuş.

              -Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,

              -Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,

              -Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare,

              -Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările şi completările

                 ulterioare,

               -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

               -Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

               -Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare 

              -Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare,

2.Structura organizatorică,atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare, programul de audienţe a Primăriei municipiului Beiuş

 

          -Organigrama instituţiei - aprobată prin H.C.L.nr.80/28.03.2018

          -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Beiuş aprobat prin H.C.L. nr.216/29.11.2017

          -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Beiuş aprobat prin HCL nr.33/17.08.2016

          -Programul de funcţionare al instituţiei de luni-vineri între orele 8-16.

 

                       Programul de audienţe:

            PRIMAR- Ing. MLENDEA CĂLUŞ PETRU

 

                            MIERCURI orele 10-12.

 

            VICEPRIMAR-  Ing. DĂESCU OVIDIU CONSTANTIN

 

                            JOI orele 10-12.

 

             SECRETAR- Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

 

                            MARŢI orele 10-12

 

   3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei municipiului Beiuş şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

 

         P R I M A R -  Ing. MLENDEA CĂLUŞ PETRU

 

 

        VICEPRIMAR -  Ing. DĂESCU OVIDIU CONSTANTIN

 

 

        SECRETAR -  Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

 

 

          4.Coordonate de contact ale instituţiei

 

 

          Denumire : Primăria municipiului Beiuş

 

 

          Sediul:Beiuş,strada Piaţa Samuil Vulcan nr.14-16,judeţul Bihor Cod poştal 415200

 

            Telefon:0259/321935

            Fax     :0259/321273

            Site     : wwwprimariabeius.ro

            E-mai  :primaria.beius@cjbihor.ro

 

          5.Lista cuprinzând documentele de interes public

 

          -Hotărârile Consiliului municipal Beiuş,

 

          -Dispoziţiile Primarului municipiului Beiuş cu caracter normativ,

 

          -Bugetul local,

 

          -Programele şi strategiile de dezvoltare ale municipiului,

 

          -Bilanţul contabil,

 

          -Organigrama,

 

          -Lista consilierilor locali,

 

          -Comisiile de specialitate ale consiliului local,

 

          -Declaraţii de avere,

 

          -Declaraţii de interese,

 

          -Lista autorizaţiilor de construire emise,

 

          -Regulamente pentru organizarea,desfăşurarea şi efectuarea diverselor lucrări,

 

 

 

      -Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru locuinţe sociale şi pentru tineri,

 

           -PUG,PUZ,PUD avizate de Consiliul local municipal Beiuş.

 

          6.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii

 

          -Hotărâri ale Consiliului municipal Beiuş

 

          -Dispoziţii ale Primarului municipiului Beiuş

 

          -Proiecte de hotărâri

 

          -Instrumente de prezentare a  actelor administrative:expunere de motive,note de fundamentare,referate de aprobare

 

          -Rapoarte,studii,analize,prognoze

 

          -Scrisori sau adrese

 

           -Materiale de specialitate

 

          -Contracte de achiziţie publică

 

          -Procese verbale

 

          -Avize

 

          -Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale

 

          -Planul Urbanistic General

 

          -Certificare de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare

 

          -Autorizaţii pentru activităţi independente (asociaţii familiale,persoane fizice ),autorizaţii de funcţionare şi avize pentru orarul de funcţionare

 

           -Date de stare civilă

 

           -Anchete sociale

 

          -Contracte de achiziţie publică

 

          -Contracte închiriere locuinţe

 

          -Contracte închiriere spaţii comerciale

 

          7.Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

          Potrivit art.21 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informaţii de interes public se poate  depune reclamaţie administrativă la conducătorul autorităţii sau a instituţiei publice în termen de 30 de zile.

 

          Potrivit art.22 din Legea nr.544/2001 în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în drepturile prevăzute de prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază ori în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice.

 

8.Programe şi strategii proprii.Bugetul şi bilanţul contabil

 

          Bugetul local al municipiului pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.55/29.03.2017 şi poate fi consultat la compartimentul contabilitate din cadrul instituţiei şi pe siteul instituţiei .

 

         Strategia de dezvoltare sustenabilă a municipiului în perioada 2014-2024 în domeniul infrastructurii,resurselor umane,creşterii competitivităţii zonei,dezvoltării unui habitat ecologic prietenos pentru locuitori este tratată în extenso într-un studiu ce poate fi consultat la biroul amenajare teritoriu din cadrul instituţiei.

 

 

 

 

JUDEŢUL BIHOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ

 

 

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ