Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Atributiile consiliului local

Tipărește pagina - Atributiile consiliului local Trimite unui prieten - Atributiile consiliului local

 

Atribuţiile Consiliului Local

 

            Atribuţiile consiliului local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt ;

 

  1. )  Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

2. )   Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

 3. )  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

    a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    b) aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

    c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

    4. ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

    a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

    b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

    c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

    d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

    e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

    f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    5. )  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

    b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

    c) avizează sau aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

    d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

    6. )  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

    a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

    1. educaţia;

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    3. sănătatea;

    4. cultura;

    5. tineretul;

    6. sportul;

    7. ordinea publica;

    8. situaţiile de urgenta;

    9. protecţia şi refacerea mediului;

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    11. dezvoltarea urbana;

    12. evidenta persoanelor;

    13. podurile şi drumurile publice;

    14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;

    15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

    16. activităţile de administraţie social-comunitara;

    17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    19. alte servicii publice stabilite prin lege;

    b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic; 

    c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

    d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local; 

    e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

    f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local. 

    7. ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

  8.)   Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

    9.)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALEGERI LOCALE 2020 BEC 2 BEIUȘ

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ

Galerie foto
Carte oaspeti