Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Comisiile de specialitate ale CL

Tipărește pagina - Comisiile de specialitate ale CL Trimite unui prieten - Comisiile de specialitate ale CL

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL BEIUŞ

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii

 

 

 

          Consiliul local al municipiului Beiuş

          Având în vedere art. 54 din Legea administraţiei publice locale, a art. 8 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al consiliului local al municipiului Beiuş,

          În temeiul art. 45 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          Consiliul municipal Beiuş:

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

          ART.1  Se constituie comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate după cum urmează:

 

                    I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, servicii şi comerţ compusă din urătorii consilieri:

                    1. Fofiu Nicolaie

                    2. Bara Florentina - Ioana 

                    3. Jurcan Mircea

                    4. Popa Dorina

                    5. Balint Gabriela - Viorica

 

                   II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, compusă din următorii:

                    1. Maior Călin - Paul

                    2. Popa Dorina

                    3. Dăescu Ovidiu - Constantin

                    4. Szigeti Cosmin - Alexandru

                     5. Roman Dan - Gheorghe

 

                  III. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement.

                    1. Monenciu Rodica

                    2. Sferle Ioan

                    3. Ispas Dan - Mugurel

                    4. Teaha Mihaiela - Monica

                    5. Gavra Viorel

 

                   IV.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea  ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

                   1. Bunta Iulian - Ovidiu

                   2. Monenciu Rodica

                   3. Liga Florica

                   4. Fofiu Nicolaie

                   5. Buie Iosif

 

ART. 2  Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:

-         Primarul municipiului Beiuş

-         Instituţia Prefectului judeţul Bihor

-         Membrii comisiilor

-         Se afişează public

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR

       TEAHA MIHAIELA - MONICA              Jr.BORZ CLAUDIA - CAMELIA

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  6  din  30  iunie  2016

 

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALEGERI LOCALE 2020 BEC 2 BEIUȘ

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ