Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de promovare in functii publice de executie

Tipărește pagina - Concurs de promovare in functii publice de executie Trimite unui prieten - Concurs de promovare in functii publice de executie

 

ANUNT

 

 

 Având în vedere prevederile art. 478,art.479 alin.1 lit.a),c) și d) și art.617 alin.5 din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ, respectiv ale art. 126. alin. (2) ,art.126 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată, Primăria municipiului Beiuș organizează concurs de promovare in functii publice de executie, în gradul profesional imediat superior celui deţinut .

       Probele stabilite pentru concurs sunt :selecția dosarelor,proba scrisa si interviul ;

 

       Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3  din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificatăși completată

       Data până la care se poate depune dosarul de înscriere in conformitate cu prevederile art. 127alin 1 din H.G. nr.611/2008 - 20 de zile de la data afisarii anuntului ,respectiv 19.08.2020

       Proba scrisa va avea loc in data de 02.09.2020 ora 10, la sediul Primariei Municipiului Beius ;

 

       Interviul va avea loc in data de 08.09.2020, ora 10, la sediul Primariei Municipiului Beius;

 

         Conditiile de participare sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1 lit.a),c) și d)  din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

   Bibliografie:

1.Oug 57/2019-privind Codul administrativ-partea a VI,titlul I și II

2.Constitutia Romaniei

             Bibliografie specifică:

 

a)pentru funcția publică de Consilier clasa I grad superior-compartiment disciplina în construcții și transport public local

Legea nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr.92/2007 - a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale

b)pentru funcția publică de Consilier juridic clasa I grad principal -compartiment juridic

Codul Civil -Cartea a III a - Titlul I,II și III

Codul de Procedură civil, Cartea a II a -Titlul I,II și III,Cartea a Va -Titlul I,II și III

Legea nr.152/1998- privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Hg 962/2001- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Legea nr.554/2004- a contenciosului administrativ

c)pentru funcția publică de Consilier clasa I grad principal -compartiment de specialitate proiecte cu finanțare internațională

Oug nr.40/2015-privind gestionarea financiară a fondurilor europene 2014-2020

Oug nr.66/2011-privind Prevenirea,constatatrea și sancționare neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene

c)pentru funcția publică  de Consilier clasa I grad principal-S.P.C.L.Ev.P  Beiuș

Og 97/2005-privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interés public

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 

 

 

                                                             PRIMAR,

                                                MLENDEA-CALUS PETRU

Publicat 30.07.2020

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ