Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante Secretar general UATtar

Tipărește pagina - Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante Secretar general UATtar Trimite unui prieten - Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante Secretar general UATtar

 

                                              A N U N Ţ

         concurs de promovare  pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă ,din cadrul UAT Beiuș

 

 

Data de susţinere a probei scrise: 12.11.2020, ora 1000

 

Locul de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 12.10 - 02.11.2020 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș - Compartiment Resurse umane,Salarizare, et. I.

 

Data afișării: 12.10.2020 ora 800

 

 

Funcția publică de conducere, vacantă:

 

              Secretar general UAT Beiuș

 

Condiţii de participare: 

 

Condiţiile prevăzute în fişa postului[1]:

a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute :

      -să aibă minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere

c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

       - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe:științe juridice, administrative sau științe politice

d) să fie absolvenți de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:Partea a III a,Partea a V a,Partea a VI a,Partea a VII,Partea a VIII a

 • OG nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată,cu modificările și completările ulterioare

 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șansa și tratament între femei și bărbați,republicată,cu modificările și completările

 • Legea nr.18/1991-legea fondului funciar

 • H.G.nr.890/2005-pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
 • Legea nr.10/2001-privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • Legea nr.165/2013-privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Legea nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Ordinul 839/2009-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea nr.24/2000-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • Legea nr.554/2004-contenciosului administrativ
 • Cod Civil -Cartea I- Titlul II, Titlul III

                  Cartea II-Titlul  IV

                  Cartea III -Titlul I,Titlul II,Titlul III,Titlul IV

                   Cartea V

                   Cartea VI

 • Cod procedura civila -Cartea I,Cartea II

   

        Atribuţiile postului - conform anexei atașate prezentului anunţ

   

  Pentru concursul de promovare organizat pentru funcţiile publice de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi : 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs;

 • curriculum vitae, modelul comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări|[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;|[f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 •  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 • cazierul administrativ.

 • dosar plic

   

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

             Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

  Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16

  tel. 0259321935 ,fax.0259321273

  email: primaria.beius@cjbihor.ro

              Persoane de contact:

  1.Codrean Daniela - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

  2.Vesa Elena - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

 


[1] concordanţa între aceste condiţii şi fişa postului implică răspunderea instituţiei solicitante.

 

 

Fișiere - Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante Secretar general UATtar

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALEGERI LOCALE 2020 BEC 2 BEIUȘ

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ