Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de recrutare consilier

Tipărește pagina - Concurs de recrutare consilier Trimite unui prieten - Concurs de recrutare consilier

 

                                               A N U N Ţ

           concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism-compartiment investiții și amenajarea teritoriului

 

 

Funcția publică de execuție vacantă: Consilier, clasa  I, grad profesional superior- Direcția amenajarea teritoriului și urbanism-compartiment investiții și amenajarea teritoriului

 

           Probele concursului :

-Selecția dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-Data de susţinere a probei scrise: 08.11.2021, ora 1000

-Interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun,în perioada : 06.10-25.10.2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș - Compartiment Resurse umane,Salarizare, et. I.

 

Locul de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Data afișării: 06.10.2021,ora 8

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/săptămână

 

Condiţii de participare:  

 

Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu excepția literei e)respectiv este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului[1]:

 

a) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute :

      -să aibă minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție
b) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești;      

 

    Condiţiile de desfăşurare a concursului:

-  proba scrisă:   08.11.2021,  ora 1000   -  sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

 

Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României

 2. Titlul I și II ale părții a VI a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ OG nr 137/2000 prbind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată,cu modificările și completările ulterioare

 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șansa și tratament între femei și bărbați,republicată,cu modificările și completările

 4. HG 907/2016- privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 5. HG 273/1994- pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor

 6. Legea nr.10/1995-privind calitatea în construcţii

 7. Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

   

  Tematică concurs:  Bibliografia va fi studiată integral

   

       Atribuţiile postului - conform anexei atașate prezentului anunţ

   

  Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi :

   

 •  formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

  |[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 •  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 • cazierul judiciar;

  |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

           Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

            Persoane de contact:

1. Daniela  CODREAN - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

2. Elena VESA - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

 


[1] concordanţa între aceste condiţii şi fişa postului implică răspunderea instituţiei solicitante.

 

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/10/06/concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unei-functii-publice-de-executie-vacanta-cu-durata-normala-a-timpului-de-munca-din-cadrul-directiei-amenajarea-teritoriului-si-urbanism-compartiment-investitii-s/

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ