Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs post contractual Administratia Domeniului Public și Privat

Tipărește pagina - Concurs post contractual Administratia Domeniului Public și Privat Trimite unui prieten - Concurs post contractual Administratia Domeniului Public și Privat

 

Nr.14467./18.11.2019

 

                                                                   A N U N T

 

         PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant la compartiment administratia domeniului public si privat,astfel :

 • 1 post  muncitor necalificat I

   

       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14,jud.Bihor astfel :

   

  -in data de 10.12.2019, ora 10 ,proba practică

  -in data de 13.12.2019 ,ora 10 ,interviul

   

            Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
  Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare), în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

           a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
           b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  |[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

           c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  |[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

           d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

           e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
           f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
          g) curriculum vitae;

          h)dosar plic

  |[h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|


        În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

|[(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

        Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

         Conditii de ocupare a unui post de natura contractuala:

 

Candidații trebuie să indeplinească conditii generale prevazute la art.3 din Hotararea nr.286/2011 (cu modificările ulterioare):
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

- studii medii atestate cu diplomă de absolvire

-vechime in specialitatea studiilor -minim 5 ani

          Calendarul de desfăşurare a concursului

- 29.11.2019, ora 15,30 - termenul limită pentru depunerea dosarelor
- 02.12.2019-03.12.2019 - selecția dosarelor
- Proba scrisă: 10.12.2019, ora 1000
- Afișare rezultate: 11.12.2019
- Interviu: 13.12.2019
- Afișare rezultate finale: 17.12.2019

           Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere
- pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea "admis" sau „respins", însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a secţiei.

b) proba practică
La proba spractică vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
Sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

c) interviul
La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba practică
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

          Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

        Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.
        Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

       După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
       În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
       În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea realizată sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

      Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
      Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins»

     În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 29.11.2019, ora 15,30 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentuluii Resurse Umane,Salarizare al Primăriei municipiului Beiuș, et.I, consilier Codrean Daniela Monica, telefon 0259/321935.

 

Fișiere - Concurs post contractual Administratia Domeniului Public și Privat