Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs promovare funcţie publica de conducere secretar gen UAT

Tipărește pagina - Concurs promovare funcţie publica de conducere secretar gen UAT Trimite unui prieten - Concurs promovare funcţie publica de conducere secretar gen UAT

 

Data afișării: 12.03.2020 ora 800

 

 

                                                

                                                                       A N U N Ţ

 

                     In temeiul prevederilor art.618 alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici ,cu modificările și completările ulterioare

 

 

                                                         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

                          organizează concurs de promovare pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere

                                                      vacante de Secretar general al UAT BEIUS

 

Funcția publică de conducere:

Secretar general  al UAT BEIUS

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada :12.03-31.03.2020 ,

  Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru funcția publică de secretar general al UAT Beiuș se va face în perioada 16.03-31.03.2020 , în conformitate cu prevederile Dispoziției 81/13.03.2020  astfel:

  -în intervalul orar 10-12 la registratura PMB aflată în clădirea primăriei la parter

  -pe adresa de  e-mail : primaria.beius@cjbihor.ro, cu obligativitatea certificării legalității actelor prin înscris notarial.

 • Selectia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

 • Data de susţinere a probei scrise: 15.04.2020, ora 1000

 • Interviul: 23.04.2020, ora 1000

 • Locul de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.14,Beiuș,jud.Bihor

 

 

    Condiţii de participare la concurs ,conform prevederilor legale în vigoare:  

a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute :

      -să aibă minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere
c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

       -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice,administrative sau științe politice
d) să fie absolvenți de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 

 

 

 

 

 

 

Pentru concursul de promovare organizat pentru funcţiile publice de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor  legale în vigoare:

 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.611/2008 ,actualizată,conform formularului atașat anunțului de concurs
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.

 

|[(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare. (text în vigoare până la 13 martie 2019) ]|

 

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor , cazierul administrativ poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

      Atribuţiile postului - conform anexei atașate anunțului de concurs

 

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • Legea nr.292/2011-Legea asistenței sociale

 • Legea nr.119/1996-cu privire la actele de stare civilă

 • HG nr.64/2011-pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civila

 • Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar

 • HG nr.890/2005 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
 • Legea nr.10/2001 -privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 *)
 • Legea nr.165/2013 -privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Legea nr.50/1991 -privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Ordin nr.839/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Og 28/2008 privind registrul agricol

 • Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 

 • Legea nr.24/2000 -privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr.53/2003 -Codul muncii

 • Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Cod civil -Cartea I,Cartea a II a ,Cartea a III,Cartea a V a ,Cartea a VI a

 • Cod procedura civila -Cartea I,Cartea a II a ,

 • Legea nr.554/2004-contenciosului administrative

 

            Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

      

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

            Persoane de contact:

1.Codrean Daniela - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

2.Vesa Elena - Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

 

 

 

Fișiere - Concurs promovare funcţie publica de conducere secretar gen UAT

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ