Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare - functie publica

Tipărește pagina - Examen de promovare - functie publica Trimite unui prieten - Examen de promovare - functie publica

 

14145/06.11.2019

 

                                                     

                                                                                          ANUNT

 

 

 Primăria municipiului Beiuș  organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare

      

 

Data de susținere a probei scrise: 09 decembrie 2019,ora 10

Interviul: 16 decembrie 2019, ora 10
Locul de desfăşurare al examenului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

Dosarele de înscriere la examen/concurs se depun, în perioada 06 noiembrie - 25 noiembrie 2019 inclusiv, la Compartimentul resurse umane,salarizare

Data afişării: 06 noiembrie  2019, ora 0800

 

        Probele stabilite pentru examen/concurs sunt :

  • selecția dosarelor,

  • proba scrisa

  • interviul 

 

Condiţii de participare la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art.479, alin. (1), cu excepţia lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-  să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere - pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde:

  • adeverinţa eliberată de Compartimentul resure umane,salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

  • formularul de înscriere.

 

Bibliografie la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a  funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Beiuș:

 

Pentru funcțiile  publice din cadrul compartimentului  buget finante contabilitate,banca de date-Direcția economică

 

           Bibliografie

 

1.Oug 57/2019-privind Codul administrativ -Partea a III-a - Administrația Publică Locală şi Partea a VI-a, Titlul II - Statutul functionarilor publici;

2.Constitutia Romaniei,republicată

          3.Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale

 

          4.OMFP nr.1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 

 Persoane de contact: Codrean Daniela-consilier compartiment resurse umane,salarizare,Vesa   Elena- consilier compartiment resurse umane,salarizare       

 

Afisat azi, 06.11 .2019 ora 8.00