Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare - functie publica

Tipărește pagina - Examen de promovare - functie publica Trimite unui prieten - Examen de promovare - functie publica

 

14145/06.11.2019

 

                                                     

                                                                                          ANUNT

 

 

 Primăria municipiului Beiuș  organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare

      

 

Data de susținere a probei scrise: 09 decembrie 2019,ora 10

Interviul: 16 decembrie 2019, ora 10
Locul de desfăşurare al examenului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

Dosarele de înscriere la examen/concurs se depun, în perioada 06 noiembrie - 25 noiembrie 2019 inclusiv, la Compartimentul resurse umane,salarizare

Data afişării: 06 noiembrie  2019, ora 0800

 

        Probele stabilite pentru examen/concurs sunt :

  • selecția dosarelor,

  • proba scrisa

  • interviul 

 

Condiţii de participare la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art.479, alin. (1), cu excepţia lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-  să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere - pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde:

  • adeverinţa eliberată de Compartimentul resure umane,salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

  • formularul de înscriere.

 

Bibliografie la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a  funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Beiuș:

 

Pentru funcțiile  publice din cadrul compartimentului  buget finante contabilitate,banca de date-Direcția economică

 

           Bibliografie

 

1.Oug 57/2019-privind Codul administrativ -Partea a III-a - Administrația Publică Locală şi Partea a VI-a, Titlul II - Statutul functionarilor publici;

2.Constitutia Romaniei,republicată

          3.Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale

 

          4.OMFP nr.1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 

 Persoane de contact: Codrean Daniela-,Vesa   Elena- consilier compartiment resurse umane,salarizare       

 

Afisat azi, 06.11 .2019 ora 8.00

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ