Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare- personal contractual

Tipărește pagina - Examen de promovare- personal contractual Trimite unui prieten - Examen de promovare- personal contractual

 

                                          PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI   BEIUŞ

RO 415200 BEIUŞ P-ţa SAMUIL VULCAN  Nr.14, Jud. BIHOR

www.primariabeius.ro  primaria.beius@cjbihor.ro Tel: 0259 321 935  Fax: 0259 321 273

 

 

 

Nr.14105/05.11.2019

 

                                                    A N U N T

 

           Având în vedere prevederile art. 554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,art. 41 și art. 41¹ din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția nr.363/2019- Privind  aprobarea actualizării Regulamentului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Beius  si din institutiile subordonate

 

 

                                        PRIMARIA MUNICIPIULUI  BEIUȘ,

 

organizează concurs/examen de promovare în gradul imediat superior celui deţinut a următoarelor funcţii contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului municipiului Beiuș si din instituțiile subordonate,astfel:

 

Compartiment informare turistica

     -funcția de inspector de specialitate grad II  în inspector de specialitate grad I

 

Biblioteca Beiuș

     -funcția de bibliotecar grad II în bibliotecar grad I

 

               Concursul/examenul se organizează la Primăria municipiului Beiuș cu sediul în Beiuș, str.Samuil Vulcan nr.14 și va consta în probă scrisă care se va desfășura în data de 19 noiembrie 2019, ora 10:00.

 

                                    Modalitatea de desfășurare a concursului/examenului

       În cadrul concursului/examenului de promovare fiecare membru al comisiei de concurs/examen notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

  Comisia de concurs/examen  stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut

mai sus     

  Punctajul acordat de membrii comisiei de concurs/examen este consemnat în borderoul de notare.
  Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
  Rezultatele concursului/examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.     

 

                                   Condiţii de participare la concurs/examen:

 

       Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad superior celui deţinut, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform art. 554 alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 43 alin. (3) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :

 a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;

 b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

        Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv până în data de  12 noiembrie 2019 ora 16,00 la compartimentul resurse umane,salarizare şi conţine în mod obligatoriu următoarele documentele:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane,salarizare în vederea atestării vechimii în gradul din care se promovează;

 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c) formularul de înscriere.

 

 

 

                                                BIBLIOGRAFIA   

 

1)Inspector de specialitate,grad I -compartiment informare turistica

 1.Oug 57/2019-privind Codul administrativ -Partea a VI a -Titlul III

      2. Strategia de dezvoltare turistica a judetului Bihor si Planul operativ de actiune

 

       2)Bibliotecar ,grad I -Biblioteca Beiuș

 1.Oug 57/2019-privind Codul administrativ -Partea a VI a -Titlul III

      2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

 

       Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.14,compartiment resurse umane,salarizare.

       Persoane de contact: Codrean Daniela-consilier comp.resurse umane,salarizare ,Vesa Elena- consilier comp.resurse umane,salarizare

 

 

Afisat azu, 05.11.2019 ora 8.00

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ