Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica compartiment achizitii publice

Tipărește pagina - Functie publica compartiment achizitii publice Trimite unui prieten - Functie publica compartiment achizitii publice

 

                                                        ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 

 • Consilier ,clasa I, grad superior - compartiment achizitii publice

         Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 05 iunie 2018, ora 10 - proba scrisa.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.

        Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

  a) formularul de înscriere
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   

   

   

   

   

        Conditii de participare la concurs :

            Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

  -cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

  -are varsta de minimum  18 ani impliniti;

  -are capacitate deplina de exercitiu;

  -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

  -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

  -nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

  -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

  -nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;      

           Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  -  studiile universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

  - vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare este de minim 9 ani pentru Consilier ,clasa I, grad superior

  - curs achizitii publice acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei sociale

  Atributiile postului:

   1 Elaborează documentaţia de atribuire, fisa de date a achizitiei  în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

   2 Redactează şi transmite  anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire in conformitate cu prevederile legale, spre publicare in Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), Monitorul Oficial al Romaniei partea VI-a Achiziţii publice şi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.

  3.  Pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de legislaţia în vigoare

  4.Răspunde in mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile insoţite de intrebările aferente transmiţandu-le către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire.

  5 Primeşte de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau  omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate

  6 Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi   Monitorizarea Achiziţiilor Publice  a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent.

  7.   Redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre  verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autorităţii contractante;

  8 Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislaţiei în vigoare

  9. asigura confidentialitatea datelor privind dosarele achizitiilor publice

  10 indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executive

   

           Bibliografia

  1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

  2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

  3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

  4. Constitutia Romaniei

               Bibliografia specifica :

            1.Legea 98/2016-privind achizitiile publice

            2.HG 395/2016-pt.aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

  NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 


 

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ