Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica compartiment Fond Funciar-consilier

Tipărește pagina - Functie publica compartiment Fond Funciar-consilier Trimite unui prieten - Functie publica compartiment Fond Funciar-consilier

 

                                                        ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 

 • Consilier ,clasa I, grad asistent - compartiment fond funciar

         Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 27 august 2018, ora 10 - proba scrisa.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.

        Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

  a) formularul de înscriere
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   

   

   

   

   

        Conditii de participare la concurs :

            Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

  -cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

  -are varsta de minimum  18 ani impliniti;

  -are capacitate deplina de exercitiu;

  -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

  -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

  -nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

  -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

  -nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;      

           Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului[1]:

  -  studiile universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ,ramura de stiinta stiinte ingineresti-inginerie geodezica

  - vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare este de minim 1 an pentru consilier ,clasa I, grad asistent

  Atributiile postului:

          -  aplicarea şi executarea legilor, studii, elaborare proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luare deciziilor, alte activităţi care necesită pregătire superioară de specialitate

           - executarea măsurători topografice

           - întocmirea schiţelor de dezmembrare pentru domeniul public şi privat al municipiului Beiuş, intravilan şi extravilan

           - verificarea cadastrală a locuinţelor şi terenurilor proprietate privată în vederea aplicării legislaţiei privind impozitele şi taxele locale

           - ţine evidenţa cererilor şi a documentaţiilor şi a proceselor verbale privind aplicarea legilor proprietăţii L. 1/2000 , L. 247/2005 ,L. 18/1991, L. 44/1994, L.169/1997

           - participarea la punerea în posesie a proprietarilor de teren care au solicitat reconstituirea (constituirea) dreptului de proprietate

           - întocmirea situaţiilor statistice cu datele din Registrul agricol şi le expediază la Direcţia de statistică la termenele solicitate

           - întocmirea proceselor vebale de punere în posesie

           - formularea răspunsurilor la cererile persoanelor fizice şi juridice privind proprietatea în baza datelor evidenţiate la compartiment

           - eliberarea adeverinţelor sau oricarui act cu date înscrise în Registrul agricol pentru persoane fizice şi juridice care solicită acest drept

            - operarea în Registrele agricole a modificărilor privind înstrăinarea terenurilor agricole şi forestiere pentru cetăţenii care solicită acest drept

           - înregistrarea şi ţinerea evidenţei titlurilor de proprietate

           - eliberarea certificatelor de producător cetăţenilor, în baza datelor din Registrul agricol

           - răspunde de completarea şi ţinerea la zi a evidenţei din registrul agricol

           - colaborarea cu compartimentul juridic privind procesele aflate pe rolul instanţei de judecată privind reconstituirea( constituirea) dreptului de proprietate precum şi în alte situaţii (rectificări de CF; sistări de indiviziune; uzucapiuni; grăniţuiri; reconstituiri de CF-uri, etc.)

           - acordarea cetăţenilor proprietari de teren agricol consultanţă de specialitate ,vine în sprijinul acestora cu date concrete privind vecinătăţile, nr. top, demensiuni privind parcelele pentru a evita litigiile dintre cetăţeni

           - verificarea documentelor anexate cererilor adresate comisiei, în interiorul termenelor legale, pentru restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri, în ceea ce priveşte terenurile cu destinaţie agricolă şi forestieră (acte doveditoare ale dreptului de proprietate; acte de stare civilă, etc.), anterior punerii în posesie şi înaintării documentaţiei necesare către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Bihor (OCPI) în vederea întocmirii titlurilor de proprietate

           - inaintarea proceselor verbale de punere în posesie către OCPI-Bihor, cu respectarea condiţiilor de formă şi fond prevăzute de legislaţia în domeniu

            - eliberarea  titlurilor de proprietate emise pe seama persoanelor îndreptăţite, personal, sub semnătură şi înscrie datele cuprinse în acest document, într-un registru special

           - corespondenţa cu instanţele (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, etc.), pentru furnizarea informaţiilor solicitate de acestea, în vederea soluţionării litigiilor

           - corespondenţa cu alte instituţii angrenate în aplicarea prevederilor Legilor Fondului Funciar (OCPI-Bihor; Prefectura Judeţului Bihor etc.) şi cu organele de anchetă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora.

           - corespondenţa cu Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor-Bihor, căreia i se subordonează toate comisiile locale din judeţ, în ceea ce priveşte soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor şi contestaţiilor adresate acesteia

           - punerea în aplicare a hotărârilor instanţelor, rămase definitive şi irevocabile, în sensul emiterii, anulării sau modificării titlurilor de proprietate

           - soluţionarea corespondenţei curente adresată comisiei

            - gestionează documentele aflate în arhiva comisiei, începând cu anul 1991, referitoare la titlurile de proprietate emise, suprafeţe, amplasamente, acte doveditoare, etc.

           - prezintă informări, la solicitarea conducerii instituţiei, a Consiliului Local sau cu ocazia prezentării în audienţe

            -îndeplinirea si altor sarcini trasate de conducerea instituţiei,in conditiile legii

   

           Bibliografia:

  1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

  2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

  3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

  4. Constitutia Romaniei

               Bibliografia specifica :

           1.Legea nr.18/1991-legea fondului funciar

           2.Legea nr.247/2005-legea privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

           3.HG nr.890/2005-pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

           4.Legea nr.7/1996-legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

           5.Ordinul nr.700/2014-privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

  NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 


Afisat azi, 23.07.2018

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ