Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica compartiment GIS

Tipărește pagina - Functie publica compartiment GIS Trimite unui prieten - Functie publica compartiment GIS

 

                                                        ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea,pe perioada nedeterminata,a functiei publice de executie vacante de :

 

 • Consilier ,clasa I, grad debutant - compartiment GIS

         Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 08 iunie 2018, ora 10 - proba scrisa.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.

        Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

  a) formularul de înscriere
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  f) cazierul judiciar;
  g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   

   

        Conditii de participare la concurs :

            Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

  -cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

  -are varsta de minimum  18 ani impliniti;

  -are capacitate deplina de exercitiu;

  -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

  -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

  -nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

  -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

  -nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;     

           Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  -  studiile universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta , ramura de stiinta arhitectura si urbanism

  Atributiile postului:

   

 • Participarea la intocmirea documentatiilor privind evidenta domeniului public si privat al Municipiului Beius.

 • Colaborarea cu Biroul Tehnic in vederea realizarii lucrarilor de Investitii privind organizarea de parcari auto, piete, oboare, spatii verzi, locuri de joaca si agrement, etc.

 • Rezolvarea corespondenţei cu instituţiile - Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Statistică , Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc- în baza adreselor primite de la acestea

 • Asigurarea legaturii si comunicarii dintre Primaria Municipiului Beius si firmele specializate pentru efectuarea lucarilor de Cadastru General si Imobiliar-Edilitar.

 • Intocmirea receptiei lucrarilor de Cadastru General si Imobiliar-Edilitar

 • Efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei

 • Intocmirea rapoartelor pentru şedinţele de consiliu local

 • Indeplinirea altor sarcini date de arhitectul sef si conducerea primăriei.

   

           Bibliografia

  1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

  2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

  3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

  4. Constitutia Romaniei

               Bibliografia specifica :

           1.Legea nr.50/1991-Legea privind autorizarea lucrarilor de constructii

           2.Legea nr.350/2001-Legea urbanismului

  NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 


 

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ