Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica compartiment Investitii si amenajarea teritoriului

Tipărește pagina - Functie publica compartiment Investitii si amenajarea teritoriului Trimite unui prieten - Functie publica compartiment Investitii si amenajarea teritoriului

 

Nr.6176/05.06.2018

 

                                                        ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 

-         Consilier ,clasa I, grad superior - compartiment investitii si amenajarea teritoriului

       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de    09 iulie 2018, ora 10 - proba scrisa.

      Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor,respectiv in perioada 05.06.2018-25.06.2018.

      Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

      Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

      Conditii de participare la concurs :

          Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

-are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

-cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

-are varsta de minimum  18 ani impliniti;

-are capacitate deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

-nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

-nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;      

         Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

-  studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ,domeniul fundamental stiinte ingineresti

- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare este de minim 9 ani pentru Consilier ,clasa I, grad superior

Atributiile postului:

-          întocmirea devizului de lucrări pentru caietul de sarcini necesar procedurilor de achiziţii publice;

-    urmăreşte şi recepţioneaza lucrările din lista de investiţii pentru anul în curs.

-         verificarea documentaţiei depuse de ofertanţi în vederea încheierii contractelor pentru lucrări şi prestări servicii;

-         verificarea şi cunoasterea proiectelor de execuţie a construcţiilor în cea ce priveste respectarea reglementărilor tehnice şi de decontare a fazelor de lucru; 

-         observarea stării tehnice corespunzătoare a părţii carosabile, a obstacolelor şi existenţa mijloacelor de semnalizare pentru asigurarea  siguranţei circulaţiei;

-         urmărirea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi investiţii - lucrări în continuare;

-         confirmarea  proceselor verbale de recepţie partiale a  lucrărilor efectuate;

-         asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

-         confirmarea facturilor pentru plata acestora;

-         stabilirea efecturării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a clădirilor din Domeniul Public şi a mijloacelor fixe din dotare;

-         eliberarea aviz pentru lucrări de infrastructură apă, canal, energie termică executate de către societăţi comerciale si persoane fizice;

-         urmărirea fazelor de execuţie determinante, pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

-         realizarea antemăsurătorilor pentru lucrările necesare;

-         transmiterea de informaţii conform Legii 544/2001 Privind liberul acees la informaţiile de interes public

-         sesizarea în termen de 24 ore a, Inspecţiei de Stat în Construcţii , Lucrări publice, Urbanism şi Amenjarea Teritoriului în cazul unor accidente tehnice la onstrucţiile în exploatare;

-         urmărirea respectării actelor normative care reglementează organizarea şi executarea lucrărilor pe drumurile publice.

-         urmărirea corespondenţei şi formulat raspuns;

-         rezolvarea corespondenţei cu instituţiile - Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Statistică , etc- în baza adreselor primite de la acestea;

-         efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei;

-         întocmirea rapoartelor pentru şedinţele de consiliu local;

-         îndeplinirea altor sarcini date de  şef serviciu şi conducerea primăriei.

-         intocmirea documentatiilor (Note conceptuale, Teme de proiectare, Caiete de sarcini) pentru promovarea lucrarilor de investitii;

 

         Bibliografia

1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

4. Constitutia Romaniei

 

             Bibliografia specifica :

          1.Legea 50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

          2.HG 343/2016-pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

          3.HG 907/2016-privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

Afişat azi, 05.06.2018

 


 

 

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ