Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica consilier gr I compartiment impunere

Tipărește pagina - Functie publica consilier gr I compartiment impunere Trimite unui prieten - Functie publica consilier gr I compartiment impunere

      PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI   BEIUŞ                                                                RO 415200 BEIUŞ P-ţa SAMUIL VULCAN  Nr.14, Jud. BIHORwww.primariabeius.ro  primaria.beius@cjbihor.ro Tel: 0259 321 935  Fax: 0259 321 273

                                                                                                                                          ANUNT


       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :
Consilier ,clasa I, grad superior - compartiment impunere persoane fizice       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 11 iulie 2019, ora 10 - proba scrisa.      Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.      Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2018;b) curriculum vitae, modelul comun european;c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;i) cazierul judiciar;j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.         Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
      Conditii de participare la concurs :          Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;d) are capacitate deplină de exerciţiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
     Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:-  studiile universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in :ramura de știință -stiinte juridice-domeniul de licență drept,specializarea drept ,sauramura de știință -științe economice ,domeniul de licență contabilitate,specializarea contabilitate și informatică de gestiune,sauramura de știință -științe economice,domeniul de licență economie,specializarea economie generală,sauramura de știință -științe economice,domeniul de licență finanțe ,specializarea finanțe și bănci- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare este de minim 7 ani pentru Consilier ,clasa I, grad superior
Atributiile postului: efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice, conform declaraţiilor acestora date pe proprie răspundere în conformitate cu  legislaţia în vigoare;operarea declaraţiilor contribuabililor persoane fizice în baza de date;analiza, întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice;emiterea înştiinţărilor de plată şi a proceselor verbale de impunere, pe care le înmânează contribuabililor la data efectuării impunerii pentru luarea la cunoştinţă a obligaţiilor fiscale;stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală în sfera sa de competenţă;înlăturarea deficienţelor constatate prin recalcularea impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu  legislaţia în vigoare, ca urmare  a modificării masei impozabile în urma declaraţiilor rectificative  depuse de contribuabili;analizarea,  documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu privire la stabilirea  corectă a impozitelor şi taxelor locale;furnizarea de relaţii publicului cu privire la modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale;operarea transferurilor auto în baza cererilor contribuabililor şi a actelor doveditoare;aplicarea  sancţiunilor contravenţionale  cu privire la impozitele şi taxele locale;întocmirea şi transmiterea la termenele stabilite a informaţiilor solicitate de şefii ierarhici superiori;îndeplinirea oricăror atribuţii repartizate de şeful de serviciu sau de conducerea Direcţiei economice (dispoziţii legale scrise sau verbale) în cadrul dispoziţiilor legale;debitarea în baza de date a amenzilor  primite şi predarea proceselor verbale Compartimentului  de   Executare Silită.Pana la ocuparea postului din cadrul Compartimentuli executari silite raspunde de luarea masurilor legale pentru incasarea acestora;confirmarea amenzilor către organul emitent;studierea si  însuşirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea fiscala;analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu privire la stabilirea  corectă a impozitelor şi taxelor localepăstrează in condiţii de securitate  dosarele clădirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport auto;păstrează pana la arhivare documentele prin care s-a dat răspuns contribuabililor la cererile si contestaţiile adresate;întocmeşte in termen situaţiile fiscale referitoare la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice;se ocupa de actualizarea bazei de date prin completarea evidentelor fiscale, cu criterii unice de căutare (cod numeric personal) precum si alte informaţii suplimentare ce ţin de identificarea bunurilor impozabile;studierea si  însuşirea prin studiu individual a  actelor normative legate de activitatea de impunererăspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control, pe domeniul sau de activitate (acte de control ale controlorilor Curţii de Conturideschide noi poziţii de rol pentru contribuabilii persoane fiziceoperează deciziile de impunere emise de Compartimentul Inspecţie Fiscalaefectuează operaţiunile de compensare si restituire la cererea contribuabililor;raspunde in scris si in conformitate cu legislatia in vigoare, la anumite cereri,sesizari si reclamatii dupa caz, contribuabililor cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale;verifica si clarifica suprasolvirile extrase in lista de la 31 decembrie a anului fiscal;respectarea programului şi orelor de lucru fixate de instituţie;cunoaşte si respecta circuitul documentelor;orice alte atributii stabilite de conducerea unitatii, prin dispozitii, delegare de atributii care au legatura cu specialitatea studiilor; răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si în mod constiincios a îndatoririlor de serviciu, se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii  institutiei; răspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,  programelor aprobate si dispuse expres de către conducerea institutiei si de raportarea  asupra modului de realizare a acestora;răspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, măsurilor si sanctiunilor stipulate în documentele întocmite;urmăreste si asigură transmiterea în timp util a răspunsurilor la relatiile solicitate de   instantele judecătoresti, cu activitatea pe care o desfăsoară etc;răspunde de arhivarea, dosarelor constituite în activitatea proprie si predarea  acestora spre păstrare la compartimentul arhivă;răspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitătii prinexecutarea defectuoasă a atributiilor sau prin neexecutarea acestora;va participa in comisiile de examinare si contestatii privind concursurile / examenele de  recrutare si promovare ;va respecta prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.
Bibliografia:1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale4. Constitutia Romaniei             Bibliografia specifică :          1.Legea nr.227/2015-Codul fiscal -Titlul IX-Impozite și taxe locale          2.Legea nr.207/2015-Codul de procedură fiscală -Titlul II-IX          3.Ordonanța nr.2/2001- Ordonanță  privind regimul juridic al contravenţiilor
          4.Legea nr.273/2006- Lege privind finanţele publice locale
          5.H.g. nr.1/2016- Hotarâre  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.             Coordonate de contact: PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI   BEIUŞ                                                                RO 415200 BEIUŞ P-ţa SAMUIL VULCAN  Nr.14, Jud. BIHORwww.primariabeius.ro  primaria.beius@cjbihor.ro Tel: 0259 321 935  Fax: 0259 321 273             Persoana de contact :Vesa Elena -consilier clasa I grad superior

Afisat azi :06.06.2019 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ