Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica de executie consilier compartiment tehnic

Tipărește pagina - Functie publica de executie consilier compartiment tehnic Trimite unui prieten - Functie publica de executie consilier compartiment tehnic

 

                                                        ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 

 • Consilier ,clasa I, grad debutant - compartiment tehnic

         Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 15 noiembrie 2018, ora 10 - proba scrisa.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.

        Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

  a) formularul de înscriere
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   

   

   

   

   

        Conditii de participare la concurs :

            Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

  -cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

  -are varsta de minimum  18 ani impliniti;

  -are capacitate deplina de exercitiu;

  -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

  -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

  -nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

  -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

  -nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;      

           Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului[1]:

  -  studii  universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ,domeniul fundamental:stiinte ingineresti,ramura de stiinta :inginerie electrica,electronica si telecomunicatii,domeniul de licenta :inginerie electrica

  Atributiile postului:

 •  Verifica si raspunde de intretinerea in bune conditii de functionare si siguranta a instalatiilor electrice;

 • Tine o evidenta asupra instalatiilor si echipamentelor electrice si raspunde de revizia tehnica a acestora;

 • Ia masurile care se impun pentru pentru remedierea eventualelor defecte aparute la instalatiile si echipamentele electrice;

 • Intocmeste, urmareste si verifica documentatia tehnica pentru investitii si reparatii la instalatiile electrice;

 • Raspunde si verifica de toate autorizatiile necesare functionarii instalatiilor electrice, potrivit normativelor in vigoare;

 • Verifica, raspunde si remediaza defectiunile ce intervin la instalatiile electrice;

 • Raporteaza starea tehnica a instalatiilor si echipamentelor electrice;

 • Urmareste, verifica si raspunde de valabilitatea tuturor autorizatiilor necesare asigurarii continuitatii activitatii;

 • Urmareste si verifica citirea contoarelor de energie electrica;

 • Intocmeste necesarul de materiale si piese de schimb necesare lucrarilor de intretinere si reparatii;

 • Participa la ore suplimentare in cazuri de urgenta precum si la solicitarea sefilor ierarhic superiori;

 • Intocmirea devizului de lucrări pentru caietul de sarcini necesar procedurilor de achiziţii publice;

 • Urmăreşte şi recepţioneaza lucrările din lista de investiţii pe profil electric pentru anul în curs;

 • Verificarea documentaţiei depuse de ofertanţi în vederea încheierii contractelor pentru lucrări şi prestări servicii;

 • Realizarea antemăsurătorilor pentru lucrările necesare;

 • transmiterea de informaţii conform Legii 544/2001 Privind liberul acees la informaţiile de interes public;

 • Urmărirea corespondenţei şi formulat raspuns;

 • Rezolvarea corespondenţei cu instituţiile - Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Statistică , etc- în baza adreselor primite de la acestea;

 • Intocmirea rapoartelor pentru şedinţele de consiliu local;

 • Indeplinirea altor sarcini date de  şef serviciu şi conducerea primăriei.

 • Intocmirea documentatiilor (Note conceptuale, Teme de proiectare, Caiete de sarcini) pentru promovarea lucrarilor de investitii;

   

 • indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executive

   

           Bibliografia:

  1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

  2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

  3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

  4. Constitutia Romaniei

   

               Bibliografia specifica :

           1.Legea nr.230/2006-legea serviciului de iluminat public

           2.Legea nr.123/2012-legea energiei electrice si a gazelor naturale-art.25,art.26 si art.51

           3.Legea nr.319/2006 -legea securitatii si sanatatii in munca

   

           4.Ordin 45/2016 -privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice -cap.X

   

           5.Hg.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă-Anexa 1

   

  NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 • AFISAT AZI, 12.10.2018

 


 

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ