Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Functie publica Sef serviciu venituri

Tipărește pagina - Functie publica Sef serviciu venituri Trimite unui prieten - Functie publica Sef serviciu venituri

Afisat 20.07.2018

ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de :

 • Sef serviciu venituri -

         Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de 22 august  2018, ora 10 - proba scrisa.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor,respectiv pana in data de 08 august 2018

        Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata :

  a) formularul de înscriere
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   

        Conditii de participare la concurs :

            Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

  -cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

  -are varsta de minimum  18 ani impliniti;

  -are capacitate deplina de exercitiu;

  -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

  -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

  -nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

  -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

  -nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;      

           Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice

 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 5 ani.

   

  Atributiile postului:

 • organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare funcţionar din

subordine;

 • întocmeste programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre

aprobare directorului executiv al Directiei economice , stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din aceste programe;

 • urmăreste şi răspunde de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în

termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de

conducere;

 • asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând

măsurile ce se impun;

 • urmăreste şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul

compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii

operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în indeplinirea sarcinilor încredinţate;

 • asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale

fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a

personalului din subordine;

 • repartizează pe salariaţii subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;

 •  verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;

 • veghează şi răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local;

 •  răspunde de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;

 • întocmeste fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor; propun formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a activităţii.

 •  răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 cu modificarile şi completările ulterioare;

 •  îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.

 •  realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul din subordine precum şi verifică asimilarea acestor cunoştinţe.

 •  asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative;

 •  răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare;

 •  organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi persoanelor juridice;

 •  urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;

 •  organizează desfaşurarea activităţii în cadrul şi în afara instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor;

 • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele şi serviciile instituţiei;

 •  asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente, în scopul asigurării eficienţei activităţii;

 •  ia măsuri pentru organizarea, raţionalizarea şi simplificarea muncii serviciilor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor  cu ajutorul tehnicii de calcul;

 •  transmite spre avizare directorului Directiei economice si spre aprobare primarului propunerile cu privire la demararea procedurilor de recrutare a posturilor vacante sau temporar vacante sau ,dupa caz, de reducere a acestora, ocupate sau vacante din subordine si promovari ale personalului din subordine

 •  ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă conform legislaţia în vigoare;

 •  aprobă, în condiţiile legii, efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

 •  solicită sprijinul organelor de poliţie, a altor organe abilitate, in vederea îndeplinirea atribuţiilor privind executarea silită în temeiul titlurilor executorii;

 •  soluţionează obiecţiunile, răspunde de rezolvarea, în limitele competenţelor stabilite, a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente;

 • propune Consiliului Local al Municipiului Beius, proiecte de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, precum si modificarea ROF-ul, organigramei, statului de personal şi a statului de functii;

 • semnează toate documentele care ies din instituţie, destinate unor terţe persoane; in sfera sa de activitate

 •  păstreză confidenţialitatea informaţiilor gestionate

 • informeaza ori de cate ori este nevoie, conducerea Directiei economice asupra activitatii desfasurate in cadrul serviciului

 • urmareste indeplinirea hotararilor Consiliului Local si a Dispozitiilor Primarului date in competenta de realizare a compartimentelor din structura serviciului pe care il conduce;

 • coordoneaza si indruma activitatea de constatare,impunere, incasare, urmarire si executare silita a impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, de la contribuabili persoane fizice si juridice, precum si activitatea de inspectie fiscala

 • elaboreaza planul de inspectie fiscala pe care il supune spre avizare directorului Directiei economice si spre aprobare primarului;

 • indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducatorul ierrhic superior

           Bibliografia

  1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

  2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată).

  3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

  4.Constitutia Romaniei

                     Bibliografia specifica :

             1.Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

             2.Legea 227/2015-Codul fiscal -Titlul  IX

             3.Hg 1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal          

            4.Og 2/2001 -privind regimul juridic al contraventiilor

             5.Legea nr.207/2015-privind Codul de procedura fiscala

   

  NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 


 

 

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ