Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Post contractual sef centru cresa Beius

Tipărește pagina - Post contractual sef centru cresa Beius Trimite unui prieten - Post contractual sef centru cresa Beius

 

                                                      A N U N T

 

              Avand in vedere prevederile art.31 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, art.7 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare :

 

                                            PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada  nedeterminata,a postului contractual vacant;

 

 • Sef de centru-Cresa Beius

   

  Conditii de ocupare a postului contractual :

 • Conditii generale: prevazute la art.3 din Hotararea nr.286/2011 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta : psihologie si stiinte comportamentale ,sociologie

 • Vechimea minima in specialitatea studiilor absolvite - minim 2ani

   

       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14,jud.Bihor astfel :

   

  -in data de  30.08.2018, ora 10 ,proba scrisa

  -in data de  03.09.2018,ora 10 ,interviul

   

          In vederea participarii la concurs ,in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului - pana la data de 20.08.2018 inclusiv ,candidatii depun dosarul de concurs la sediul institutiei. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz

 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului, solicitate de institutia publica

 4.  carnetul de munca,sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in meserie si /sau in specialitatea studiilor

 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

 7. curriculum vitae

         Copiile actelor prevazute la lit.b) , c) si d) se prezinta insotite de documentele originale,pentru a putea fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre secretarul comisiei de concurs.

      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Beius,telefon 0259/321935.Persoana de contact: Codrean Daniela .

   

   

                                                  BIBLIOGRAFIA   

   

   

  1.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

  2.Legea nr.477/2004 privind privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

  3.Legea nr.263/2007-privind infiintarea ,organizarea si functionarea creselor

  4.H.G. nr.1252/2012-privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

  5.Ordinul MS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor

  6.Legea nr.1/2011 a educatiei nationale

 • Titlul I

 • Titlul II -Invatamantul preuniversitar -art 16-art.27

 • Cap.VI-Resursa umana - art.79-art.93

        NOTA : Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

   

 

 

AFISAT AZI, 03.08.2018

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ