Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

A N U N Ț modificări Legea 18

Tipărește pagina - A N U N Ț modificări Legea 18 Trimite unui prieten - A N U N Ț modificări Legea 18

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 30 August 2018, 10:07

 

A N U N Ț

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 6 august 2018 a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile noile modificări aduse acestei legi.

Dorim să vă atragem atenţia asupra câtorva modificări importante şi anume:

 1. La articolul 23, alineatele 2 şi 2 ¹ se aduce o completare a prevederilor anterioare în sensul că, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit şi anexei gospodăreşti precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, aparţinătoare membrilor cooperatori se poate face, în lipsa actelor enunţate (carte funciară, registrul agricol, documente funciare de la data intrării în cooperativa agricolă de producţie) în baza declaraţiilor autentice formulate de martori;

 2. La articolul 24, se introduce un nou alineat, alineatul 3, potrivit căruia:

  „ Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători cu îndeplinirea cumulativă a  următoarelor condiţii (este necesară îndeplinirea tuturor celor celor patru condiţii, nu doar a uneia, a două sau trei dintre condiţii):

 1. sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

 2. fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

 3. pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

 4. terenurile nu sunt în proprietate publică sau privată a unităţilor.

 1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1ˆ1), cu următorul cuprins:

  „(1ˆ1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele - verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ - teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele - verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie."

 2. La articolul 27, după alineatul (2ˆ2), se introduce un nou alineat, alineatul (2ˆ3), cu următorul cuprins:

„(2ˆ3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane."

5.  O reglementare deosebit de importantă adusă de Legea nr. 231/2018 este cea cu privire la instituirea unui termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii (9 august 2018), în care persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate.

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ