Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt organizare concurs pentru ocupare post contractual vacant

Tipărește pagina - Anunt organizare concurs pentru ocupare post contractual vacant Trimite unui prieten - Anunt organizare concurs pentru ocupare post contractual vacant

publicat de ​Kovács Zoltán in Marti , 31 Octombrie 2017, 8:44

 

 

                                                      A N U N T

 

              Avand in vedere prevederile Legii 153/2017- privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si Hotararii nr.286/2011 modificată si completată cu prevederile HG 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare :

 

                                          PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

 

- asistent medical grad principal in cadrul cabinetului medical scolar-Colegiul National"Samuil Vulcan"Beius

 

Conditii de ocupare a postului contractual de asistent medical grad principal sunt:

 

 • Conditii generale: prevazute la art.3 din Hotararea nr.286/2011 modificată si completată cu prevederile HG 1027/2014 si Ordinul nr.1470/2011-pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitãtile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Conditii specifice:

   

  - studii absolvite cu diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta

  - diploma pentru obtinerea gradului principal

  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - 5 ani

   

       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14 ,jud.Bihor astfel :

   

  -in data de 23.11.2017 ora 10 ,proba scrisa

  -in data de 27.11.2017 ora 10,proba practica

  -in data de 29.11.2017 ,ora 10 ,interviul

   

            In vederea participarii la concurs ,in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului - pana la data de 13.11.2017, inclusiv ,candidatii depun dosarul de concurs la sediul institutiei; acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz

 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica

 4.  carnetul de munca,sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in meserie si /sau in specialitatea studiilor

 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca un are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

 7. curriculum vitae

 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului

         Actele prevazute la lit.b) , c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea certificarii in conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

         Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Beius,tel 0259/321935.Persoana de contact: Codrean Daniela .

   

                                                  BIBLIOGRAFIA   

       propusa pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de asistent medical grad principal :

   

  1.L.Titirca -Urgente medico-chirurgicale - Sinteze -Editura medicala, Bucuresti 2001

       2.OMS NR.1668/2011- pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

  3.OMSF NR.653/2001-privind asistenta medicalã a prescolarilor, elevilor si studentilor

       4.Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

  5.S.Daschievici M.Mihailescu-Chirurgie.Specialitati chirurgicale -Manual pentru cadre medii si scoli sanitare post liceale

  6.Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti ,al moaselor si al asistentilor medicali din Romania

   

  NOTA : Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

   

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ