Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de recrutare functie publica vacanta

Tipărește pagina - Concurs de recrutare functie publica vacanta Trimite unui prieten - Concurs de recrutare functie publica vacanta

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 14 Septembrie 2017, 11:19

 

                                                              ANUNT

 

 

 

       Primaria municipiului Beius organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 

    Consilier ,clasa I, grad debutant - compartiment proiecte cu finantare internationala

internationala

 

       Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor in data de  11 octombrie 2017, ora 10 - proba scrisa.

      Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a ,la sediul Primariei municipiului Beius, judetul Bihor.

      Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 modificata si completata cu prevederile HG 1173/2008:

-formularul de inscriere pus la dispozitie candidatilor prin secretarul comisei de concurs din institutie

-copia actului de identitate

-copiile diplomelor de studii si alte altor acte care atesta efectuarea unor specializari

-cazier judiciar

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

-declaratie pe propria raspundere  care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

      Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

        Conditii de participare la concurs :

          Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

-are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

-cunoaste limba romana ,scris si vorbit;

-are varsta de minimum  18 ani impliniti;

-are capacitate deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;

-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptie si de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentia care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

-nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani;

-nu a desfasurat activitate de politie politica,astfel cum este definita prin lege;     

         Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului[1]:

 -  studiile universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul protectia mediului

 

         Bibliografia:

1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată).

3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

 

        Bibliografia specifica :

         Bibliografia specifica :

          1.OUG 66/2011- privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apãrute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

       2.HG 759/2007 -privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

     3.HG 399/2015 -privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR,FSE si Fondul de coeziune 2014-2020

        4.LEGEA 315/2004- privind dezvoltarea  regionala in Romania,cu modificarile si complectarile ulterioare.

 


[1]              concordanţa între aceste condiţii şi fişa postului implică răspunderea instituţiei solicitante.

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ