Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

Tipărește pagina -  PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant: Trimite unui prieten -  PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

publicat de ​Kovács Zoltán in Miercuri , 5 Aprilie 2017, 9:07

 

  A N U N T

 

 

              Avand in vedere prevederile art.26 alin.(7) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,ale art.7 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare :

 

                                    PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

 

- sofer- compartiment administratia domeniului public si privat

 

Conditii de ocupare a postului contractual de sofer :

 • Conditii generale: prevazute la art.3 din Hotararea nr.286/2011 modificată si completată cu prevederile HG 1027/2014
 • Conditii specifice:
 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • Vechimea minima in specialitatea studiilor absolvite - minim 15 ani
 • Permis de conducere categoria B,C,D,E
 • Atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane si marfa,in termen de valabilitate
 • Aviz psihologic de la cabinet autorizat de ministerul transporturilor
 • Cartela conducator auto -valabila (Tahograf)
 • Fisa medicala

 

 

     Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14,jud.Bihor astfel :

 

-in data de 27.04.2017, ora 10 ,proba scrisa

-in data de 28.04.2017 ,ora 15 ,interviul

 

          In vederea participarii la concurs ,in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului - pana la data de 19.04.2017, inclusiv ,candidatii depun dosarul de concurs la sediul institutiei; acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)     cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului, solicitate de institutia publica

d)     carnetul de munca,sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in meserie si /sau in specialitatea studiilor

e)     cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca un are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

f)      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

g)     curriculum vitae

h)     alte documente relevante pentru desfasurarea concursului

       Copiile actelor prevazute la lit.b) , c) si d) se prezinta insotite de documentele originale,pentru putea fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre secretarul comisiei de concurs.

     Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Beius,tel 0259/321935.Persoana de contact: Codrean Daniela Monica .

 

                                                BIBLIOGRAFIA   

1.Lege nr.477/2004-privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice

2.Ord. nr.27/2011-privind transporturile rutiere,cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea nr.49/2006 -pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

      NOTA : Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Oraşul nostru

Info utile

Proiecte beiuşene

Lucrari de investitii

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

Sportul Beiuşean