Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant: - Administrator – Inspector de specialitate IA –Piata municipiului Beius

Tipărește pagina - PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:  - Administrator – Inspector de specialitate  IA –Piata municipiului Beius Trimite unui prieten - PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:  - Administrator – Inspector de specialitate  IA –Piata municipiului Beius

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 13 Iulie 2017, 8:23

 

 

                                                      A N U N T

 

 

              Avand in vedere prevederile art.26 alin.(7) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,ale art.7 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare :

 

                                    PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

 

- Administrator - Inspector de specialitate  IA -Piata municipiului Beius

 

Conditii de ocupare a postului contractual :

  • Conditii generale: prevazute la art.3 din Hotararea nr.286/2011 modificată si completată cu prevederile HG 1027/2014
  • Conditii specifice:
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de licenta : drept,medicina veterinara,agronomie,stiinte economice
  • Vechimea minima in specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani

 

 

     Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14,jud.Bihor astfel :

 

-in data de 01.08.2017, ora 10 ,proba scrisa

-in data de 07.08.2017 ,ora 10 ,interviul

 

          In vederea participarii la concurs ,in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului - pana la data de 25.07.2017, inclusiv ,candidatii depun dosarul de concurs la sediul institutiei; acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)     cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului, solicitate de institutia publica

d)     carnetul de munca,sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in meserie si /sau in specialitatea studiilor

e)     cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca un are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

f)      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

g)     curriculum vitae

h)     alte documente relevante pentru desfasurarea concursului

       Copiile actelor prevazute la lit.b) , c) si d) se prezinta insotite de documentele originale,pentru putea fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre secretarul comisiei de concurs.

     Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Beius,

tel 0259/321935.Persoana de contact: Vesa Elena Nicolina .

 

                                                BIBLIOGRAFIA   

1.Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale;

2.O.G nr.99/2000-privind masuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

3.Legea nr.12/1990-privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie,comert sau prestari de servicii ilicite;

4.Ordinul comun nr.259/2003,980/2003 si 65/2004 -emis de Agentia Nationala a IMM,Ministerul Agriculturii si a Sanatatii ,pentru stabilirea conditiilor minime de comercializare a produselor agricole si agro-alimentare in piete de tip gros;

5.Legea nr.53/2003 -Codul muncii;

6.Legea nr.252/2003-privind registrul unic de control;

7.Ordonanta nr.21/1992 ,republicata-privind protectia consumatorului;

8.HG nr.1334/2004-privind modificarea si completarea unei hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;

9.HG nr.1614/2003-privind producerea si valorificarea legumelor de camp;

10.HG nr.384/2004-privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;

11.Legea nr.145/2014 -pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

12.Ordinul 45/2010-pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile sanitar veterinare de functionare a targurilor de animale vii,actualizat cu Ordinul 77/2015;

13.Ordinul 111/2008-privind aprobarea Normei sanitar veterinare si pentru siguranta animalelor privind procedura de inregistrare sanitar -veterinara si pentru siguranta alimentelor si activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala,precum si a activitatilor de  productie,procesare,depozitare,transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala;

14. Lege nr.477/2004-privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice ;

15.Regulamentul de organizare si functionare a Pietelor municipiului Beius(Piata Agroalimentara,Piata Obor si Piata cu articole second-hand);

 

 

      NOTA : Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Oraşul nostru

Info utile

Proiecte beiuşene

Lucrari de investitii

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ