Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Afisare informatii legea nr.544

Tipărește pagina - Afisare informatii legea nr.544 Trimite unui prieten - Afisare informatii legea nr.544

JUDEŢUL BIHOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ                 

 

                        BULETIN INFORMATIV

                                   

                             LEGEA nr.544/2001

      privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

                Accesul liber şi neângrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice potrivit Constituţiei României şi a documentelor internaţionale ratificate de Parlamentul României.

                Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu conform art.5 din Legea nr.544/2001 următoarele informaţii de interes public:

                1.-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

                2.-Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

                3.-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

                4.-Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv denumirea sediu, nr. de telefon, fax, adresă e-mail şi adresa paginii de internet.

                5.-Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

                6.-Programele şi strategiile proprii.

                7.-Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate potrivit legii.

                8.-Lista cuprinzând documentele de interes public.

                9.-Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamată în privinţa dreptului de acces la informţiile de interes public solicitate.

                Autorităţile publice sunt obligate potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea nr.544/2001 să asigure persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.Termenul de răspuns este de 10 zile sau după caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

 

                Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

                1.-Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii.

                2.-Informaţiile privind deliberările autorităţilor precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.

                3.-Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

                4.-Informaţii cu privire la datele personale potrivit legii.

                5.-Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală,  sănătatea unei persoane în urma anchetei efctuate sau în curs de desfăşurare.

                6.-Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia  dintre părţile implicate în proces.

                7.-Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

               

                      LEGEA NR.544/2001

 

           INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CARE SE                                                            

 

                COMUNICĂ DIN OFICIU

 

                1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Beiuş.

           

             -Cod administrativ  OUG  nr. 57/2019,             

                  

               -Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare

             

               -Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

             

- OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiiilor, 

             

- HCL 66/2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2020

             

-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare,

       

-Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare,

-Legea nr.50/1991privind autorizarea lucrarilor de construcții

              

-Legea  nr.117/2019 privind modificarea ți completarea legii nr.50/1991

-Legea nr.28/2016 privind achizițiile publice

              

-Legea nr.17/2014 privind vinzarea -cumpararea terenuri agricole extravilan

-Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,

              

-Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,

- Legea nr.18/1991privind fondul funciar

              

-Legea nr.7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare 

             

-Legea 416/2001 privind venitul mimim garantat

              

-Legea 272/2004 privind protecția copilului

 

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

 

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

 

2.Structura organizatorică,atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare, programul de audienţe a Primăriei municipiului Beiuş

 

            -Organigrama instituţiei – aprobată prin H.C.L. nr.228/2019                       

        

          -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Beiuş aprobat prin H.C.L. nr.216/29.11.2017

       

         -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Beiuş aprobat prin HCL nr.33/17.08.2016

        

        -Programul de funcţionare al instituţiei de luni-vineri între orele 8-16.

               

                       Programul de audienţe:

          

            PRIMAR- Ec. Poapa Gabriel Cătălin

                            MIERCURI orele 10-12. 

 

                  VICEPRIMAR-  Ing. Balog Dragoș

                            JOI orele 10-12. 

           

             SECRETAR- Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

                            MARŢI orele 10-12

      

 

 

 

 

            3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei municipiului Beiuş şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

 

         P R I M A R -  Ec. Popa Gabriel Cătălin

 

        VICEPRIMAR - Ing. Balog Dragoș

 

        SECRETAR - Jr. Scrofan Steliana Alina

 

    & more in Buletin informativ 2020 document atasat

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ