Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de recrutare consilier

Tipărește pagina - Concurs de recrutare consilier Trimite unui prieten - Concurs de recrutare consilier

 

https://wordpress.com/post/primariambeius.wordpress.com/17

https://wordpress.com/post/primariambeius.wordpress.com/17

 

                                               ANUN Ţ

           concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, în cadrul Direcției amenajării teritoriului și urbanism-compartiment investiții și amenajării teritoriului.

 

 

Funcția publică de execuție vacantă : Consilier, clasa I, grad profesional superior- Direcția amenajarea teritoriului și urbanism-compartiment investiții și amenajarea teritoriului

 

           Probele concursului :

-Selecția dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-Data de sustinere a probei scrise: 08.11.2021, ora 10 00

-Interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

Dosarele de participare la concurs se depun,în perioada : 06.10-25.10.2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș - Compartiment Ressurse umane,Salarizare, et. eu.

 

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Data afișării : 06.10.2021,ora 8

 

Durată normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi40 ore/săptămână

 

Condiții de participare:  

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele bune de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu excepția literei e)respectiv este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaștere limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologică organizată prin examenul unităților de specialitate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile publice de studii și vechime în specialități de lege pentru ocuparea funcției;
g)îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea. funcții publice, cu excepția situației în care a intervenit

reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Condițiile specifice în fișa postului:

 

a) să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate produse :

      -să aibă minim 7 ani în special studiile necesare exercițiului funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție
b) să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești;      

 

    Condițiile de desfășurare a concursului:

-   proba scrisă: 08.11.2021, ora 10 00   - sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Bibliografie concordă:

 1. Constituţia României

 2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ OG nr 137/2000 prbind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șansă și tratament între femei și bărbați,republicată, modificările și completările

 4. HG 907/2016- etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnice - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 5. HG 273/1994- pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor

 6. Legea nr.10/1995-privind calitatea în construcții

 7. Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

   

  Tematică concurs:  Bibliografia va fi studiată integral

   

       Atribuțiile postului - conform anexei atașate prezentului anunț

   

  Pentru concursul de recrutare organizată pentru funcțiile publice de execuție, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificări și :

   

 •  formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs ;
 • curriculum vitae, modelul comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

  |[ e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

  |[ f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

 •  copia adeverinței care atestă starea de sănătate, eliberată cu multă 6 derul concursului de luni anterior medicului de familie al candidatului;

 • cazierul judiciar;

  |[ j) declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaboratorului acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii cererii din formularul de rezervă, sau adeverință care să ateste lipsa de lucrător al Securității sau colaboratorului acesteia, în condițiile legislației specifice.
 • dosar plic

 

Copiile de pe actele mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concurs,

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declara la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la admiterea la preluarea informațiilor directe ale autorităților sau instituțiilor publice competente are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original pentru tot timpul desfășurării concursului, dar nu mai bine. târziu de date și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numere. În situația în care candidatul solicită solicitarea cererii de obținere a informațiilor directe ale autorității sau instituției publice competente, extrasul de cazierul judiciar se solicită să solicite legi și proceduri aprobate la nivel instituțional.

           Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor .

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piața Samuil Vulcan nr.14-16

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

            Persoana de contact:

1. Daniela CODREAN - Compartiment Consilier Ressurse Umane,Salarizare

2. Elena VESA - Consilier Compartiment Ressurse Umane,Salarizare

 


concordanţa între aceste condiţii şi fişa postului implicată răspunderea instituţiei solicitante.

 

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/10/06/concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unei-functii-publice-de-executie-vacanta-cu-durata-normala-a-timpului-de- munca-din-cadrul-directiei-amenajarea-teritoriului-si-urbanism-compartiment-investitii-s/

https://primariabeius.files.wordpress.com/2021/10/proces-verbal-de-afisare-etapa-selectie-dosare-concurs-consilier-amenajare.pdf 

https://primariambeius.wordpress.com/2021/11/09/concurs-de-recrutare-functie-publica-vacanta-consilier-superior-compartiment-investitii-si-amenajarea-teritoriului-2/


MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ