Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs director grad I la Clubului Sportiv Bihorul Beiuș

Tipărește pagina - Concurs  director grad I la Clubului Sportiv Bihorul Beiuș Trimite unui prieten - Concurs  director grad I la Clubului Sportiv Bihorul Beiuș

 

                                                               ANUNT

     Primăria municipiului Beiuș organizează concurs în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant ,pe perioadă determinată

                 Director grad I la Clubului Sportiv Bihorul Beiuș

     Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Strada Samuil Vulcan nr.16

Condiții generale de participare la concurs :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiții specifice de participare la concurs:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramurile de știință : stiințe  economice,stiințe politice sau stiințe juridice

b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției minim 3 ani

c) studii de master

c) depunerea unui proiect de management care să cuprindă o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bihorul Beiuș,instituție publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Beiuș, pentru perioada 2021-2025, strategii,programe,proiecte,măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.

 

Proiectele de management vor fi elaborate de candidați respectând următoarea structură :

Capitolul I -Considerații cu caracter general

   1.Contextul legal

   2.Contextul național,regional,județean și municipal

   3.Analiza SWOT a conjucturii social-economice și sportive a Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, instituție publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Beiuș

   4.Direcții de început și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de 4 ani

Capitolul II -Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, instituție publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Beiuș

    1.Resursele economice

    2.Resursele umane

    3.Baza materială

Capitolul III-Măsuri și acțiuni de început și continuat în vederea atingerii obiectivelor propuse

Capitolul IV -Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor

Capitolul V- Măsuri,acțiuni și obiective ce urmează a fi îndeplinite

Capitolul VI-Concluzii

 

    Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, instituție publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Beiuș, pentru perioada 2021-2025, în care pot fi incluse strategii,programe,proiecte,măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.

      Proiectele de management nu sunt limítate la un număr de pagini+anexe și trebuie să conțină punctele de vedere ale candidaților asupra măsurilor și acțiunilor de început și ulterior,cu privire la dezvoltarea și evoluția Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, în perioada 2021-2025.

    Redactarea proiectelor de management va fi făcută în Times New Roman ,mărime caracter 12,spațiu la rând.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
    Conform art. 6 din H.G.nr.286 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
- curriculum vitae;

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

     Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.


Probele stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere
- pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea "admis" sau „respins", însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecției
b) proba scrisă
    La proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
    Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

c) interviul
    La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă
    Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

d)susținerea proiectului de management

    La proba de susținere a proiectului de management vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisa de interviu
    Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

     Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă,interviu şi proiectul de management
     Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

     După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă , interviu, și proiectul de management candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, a interviului și a proiectul de management , sub sancţiunea decăderii din acest drept.
     În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
     În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise ,a interviului și a proiectului de management ,comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea scrisa sau consemnarea răspunsurilor la interviu și la susținerea proiectelor de management doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, imediat după soluţionarea contestaţiilor.Comuniarea rezultatelor la fiecare probă se va transmite și pe e-mail candidaților care optează pentru această modalitate de informare la începutul concursului prin cererea de înscriere.
    Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

BIBLIOGRAFIE

- Constituția României-republicată,modificată și completată

-Oug nr.57/2019 privind Codul administrativ,Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

-Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului , cu modificările și completările ulterioare

-H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.544/2001-privind  liberul acces la informații de interes public,cu modificările și completările ulterioare

-Ordin nr.17921/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea ,lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea,evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ,

-Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.98/2016 -privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-H.G.nr.395/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

-Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publicwe alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

 

      Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

  Tematică concurs:  Bibliografia va fi studiată integral

 

  Atribuţiile postului - conform anexei atașate prezentului anunţ

 

  Calendarul de desfășurare a concursului:

  • Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 12.01.2022 ora 10 la secretariatul comisie de concurs din cadrul Primăriei municipiului Beiuș
  • Selecția dosarelor de înscriere la concurs:conform art.19 alin.2 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare
  • Proba scrisa: 21.01.2022,ora 10,la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.14
  • Interviul și susținerea proiectului de management:conform art.24 alin.5 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/12/29/concurs-in-vederea-ocuparii-postului-contractual-de-conducere-vacant-pe-perioada-determinata/ 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ