Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs post contractual vacant

Tipărește pagina - Concurs post contractual vacant Trimite unui prieten - Concurs post contractual vacant

 

  NR.11352/13.10.2021                                                          

                                                               ANUNT

     Primăria municipiului Beiuș organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant de Inspector de specialitate grad IA din cadrul biroului administrativ gospodăresc-UAT Beiuș

     Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Strada Samuil Vulcan nr.16

Calendarul de desfasurare al concursului

- Depunerea dosarelor- 13.10-26.10.2021

- Selecția dosarelor: 27.10.2021
- Proba scrisă: 10.11.2021, ora 10
- Afișare rezultate:11.11.2021
- Interviu: 15.11.2021,ora 10
- Afișare rezultate finale: 17.11.2021

Condiții generale necesare ocupării unui post de natură contractuală:
  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286 din 23 martie 2011 (cu modificări ulterioare),astfel:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaștere limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate a problemei postului care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medic de familie sau de unități sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care. ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare ocupării postului de natură contractuală :

  • studii superioare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință :științe economie
  • vechime : minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului contractual de execuție

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
    Conform art. 6 din HGnr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările ȘI completările ulterioare, în Vederea la concurs inscrierii, candidații vor prezenta ONU de dosar concurs de îngrijire VA Conține Urmatoarele documente:
- Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului AUTORITATII Sau publice institutiei organizatoare;
- COPIA actului de identitate Sau Orice alt îngrijire documentul ATESTA Identitatea, potrivit Legii, dupa Caz;
- copiile de îngrijire documentelor Să ateste Full Time Nivelul studiilor ȘI ALE altor acte de îngrijire ATESTA efectuarea unor Specializări, precum ȘI copiile documentelor de îngrijire ATESTA îndeplinirea condițiilor SPECIFICE ale postului solicitati de Autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă muncă vechimea în, în meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a răspunde eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau al unităților sanitare abilitate
- curriculum vitae;
- dosar plic

     Copiile de pe actele mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concurs,


     Candidatul declara admis la selecția dosarelor, care a depus la cererea o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
          Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de studiu
- pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, selecția dosarelor se va realiza în termen de maxim sau zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- Selectării dosarelor de a face se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cum mențiunea "admis" sau „respins", însoțite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecției
b) proba scrisă
    La proba scrisă vor participa doar candidații care au fost declarate admiși la etapa precedentă, respectiv la selecția dosarelor de a avea nevoie.
    Sunt declarate admiși la proba scrisă candidații care au nevoie de minimum 50 de puncte.

c) interviul
    La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declarate admişi la proba scrisă
    .

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișarea sediului instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de maximum. o zi lucratoare de la data finalizării probei.

     Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor necesare la proba practică și interviu.
     Se admit la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidat care are nevoie cel mai mare punctaj, cu condiția ca acestea să fie punctajul minim necesar.

     După afișarea rezultatelor scrise la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare a datelor afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv a datelor afișării rezultatelor probei și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
     În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea către candidatul contestațiilor a condițiilor pentru participarea la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare a expirării termenului de depunere a contestațiilor.
     În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestației în termen de maxim sau de lucrător al expirării termenului de depunere a contestațiilor.
    Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea sediului instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, imediat după soluționarea contestațiilor.
    Rezultatele finale se afișează la sediul instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș în termen de maximum sau zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al candidatului și a mențiunii «admis» sau. . „respins”.

BIBLIOGRAFIE

- Constituția României-republicată,modificată și completată

-Legea nr.307/2006-privind apărarea impotriv incendiilor

-Legea nr.319/2006-a securității și sănătății în muncă

-Oug nr.57/2019 privind Codul administrativ,Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

-Legea nr.22/1969,modificată și completată cu Legea nr.54/1994 și Legea nr.187.2012,privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor proprietarilor economici sau instituțiilor publice.

-Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activă,datoriilor și capitalurilor proprii.

-OMFP nr.1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale-pct.1,2,3

-Ordin nr.2634/2015-privind documentele financiare - contabile

-Ordonanta nr.80/2001-privind stabilitatea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

-Hg nr.395/2016-privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,cap.I ,secţiunea 1

      Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

  Tematică concurs: Bibliografia va fi studiată integral

  Atribuțiile postului - conform anexei atașate prezentului anunț

        În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 26.10.2021, ora 15,30 la secretariatul comisie de concurs din cadrul cadrului Resurse Umane al Primăriei compartimentului municipiului Beiuș. , et.I , consilier Daniela CODREAN, telefon 0259321935

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/10/13/concurs-in-vederea-ocuparii-unui-post-contractual-vacant-de-inspector-de-specialitate-grad-ia-din-cadrul-biroului- administrativ-gospodaresc-uat-beius/ 


https://primariabeius.files.wordpress.com/2021/10/proces-verbal-de-afisare-etapa-selectie-dosare.pdf 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ