Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs post contractual vacant

Tipărește pagina - Concurs post contractual vacant Trimite unui prieten - Concurs post contractual vacant

 

  NR.11352/13.10.2021                                                          

                                                               ANUNT

     Primăria municipiului Beiuș organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant de Inspector de specialitate grad IA din cadrul biroului administrativ gospodăresc-UAT Beiuș

     Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Strada Samuil Vulcan nr.16

Calendarul de desfăşurare al concursului

- Depunerea dosarelor- 13.10-26.10.2021

- Selecția dosarelor: 27.10.2021
- Proba  scrisă: 10.11.2021, ora 10
- Afișare rezultate:11.11.2021
- Interviu: 15.11.2021,ora 10
- Afișare rezultate finale: 17.11.2021

Condiţii generale necesare ocupării unui post de natură contractuală:
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (cu modificările ulterioare),astfel:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare ocupării postului  de natură contractuală:

  • studii superioare:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință :științe economie
  • vechime : minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului contractual de execuție

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
    Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
- curriculum vitae;
- dosar plic

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,


     Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
          Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere
- pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea "admis" sau „respins", însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecției
b) proba scrisă
    La proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
    Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

c) interviul
    La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă
    Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

     Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.
     Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

     După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
     În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
     În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
    Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Beiuș în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

BIBLIOGRAFIE

- Constituția României-republicată,modificată și completată

-Legea nr.307/2006-privind apărarea impotriv incendiilor

-Legea nr.319/2006-a securității și sănătățiiîn muncă

-Oug nr.57/2019 privind Codul administrative,Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

-Legea nr.22/1969,modificată și completată cu Legea nr.54/1994 și Legea nr.187.2012,privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici autorităților sau instituțiilor publice

-Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efecutarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor propria

-O.M.F.P nr.1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale-pct.1,2,3

-Ordin nr.2634/2015-privind documentele financiar - contabile

-Ordonanta nr.80/2001-privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

-Hg nr.395/2016-privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,cap.I ,secțiunea 1

      Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

  Tematică concurs:  Bibliografia va fi studiată integral

  Atribuţiile postului - conform anexei atașate prezentului anunţ

        În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 26.10.2021, ora 15,30 la secretariatul comisie de concurs din cadrul compartimentului Resurse Umane al Primăriei municipiului Beiuș, et.I , consilier Daniela CODREAN, telefon 0259321935

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/10/13/concurs-in-vederea-ocuparii-unui-post-contractual-vacant-de-inspector-de-specialitate-grad-ia-din-cadrul-biroului-administrativ-gospodaresc-uat-beius/ 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ