Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs promovare

Tipărește pagina - Concurs promovare Trimite unui prieten - Concurs promovare

 

ANUNT

 

 

 Având în vedere prevederile art. 478,art.479 alin.1 lit.a),c) și d) și art.617 alin.5 din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ, respectiv ale art. 126. alin. (2) ,art.1261 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată, Primăria municipiului Beiuș organizează concurs de promovare in functia publică de executie, în gradul profesional imediat superior celui deţinut .

       Probele stabilite pentru concurs sunt :selecția dosarelor,proba scrisa si interviul ;

 

       Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3  din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificatăși completată

       Data până la care se poate depune dosarul de înscriere in conformitate cu prevederile art. 127alin.1 din H.G. nr.611/2008 - 20 de zile de la data afisarii anuntului ,respectiv 15.11.2021

       Proba scrisa va avea loc in data de 25.11.2021ora 10, la sediul Primariei Municipiului Beius ;

       Interviul va avea loc in data de 29.11.2021, ora 10, la sediul Primariei Municipiului Beius;

         Conditiile de participare sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1 lit.a),c) și d)  din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Oug nr.57/2019-

 

   Bibliografie:

 • Constituţia României, republicată,

 • titlul I şi II ale părţii a VI - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000- privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legea nr. 202/2002- privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

               Bibliografie specifică:

   

  a)pentru funcția publică de Consilier clasa I grad superior-S.P.C.L.Ev.P Beiuș

 • Oug nr.97/2005- privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Hg nr.295/2021- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public

   

  b) pentru funcția publică de Consilier clasa I grad principal- compartiment fond funciar

 • Legea nr.7/1996- legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

 • O.G. nr.28/2008- privind registrul agricol

 • Ordin  nr.700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

             Tematica concursului de promovare în grad imediat superior celui deținut cuprinde bibliografía integral.

 

https://primariabeius.wordpress.com/2021/11/19/concurs-de-promovare-in-grad-imediat-superior-celui-detinut/

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ