Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI

Tipărește pagina - REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Trimite unui prieten - REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

COMPARTIMENTUL URBANISM

 

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE AMENAJARE A TERITORIULUI

 

 

 

Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 2.701/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi a turismului privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Cap. I Domeniul de aplicare                                                                                  

Art. 1 (1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planului de urbanism si de amenajarea teritoriului si este parte integranta a procedurii de initiere, elaborare, avizare si aprobare documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului.

(2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 2 Obiectivele implicării cetăţenilor în pregătirea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea planurilor de amenjare a teritoriului şi de urbanism sunt următoarele :

  • Crearea unui cadru instituţional de ajustare continuă a intereselor membrilor comunităţii, satisfăcătoare pentru toţi cei implicaţi în procesul planificării dezvoltării urbane, în contextul promovării interesului public;
  • Informarea publicului cu privire intenţiile şi propunerile preliminare ale planurilor urbanistice şi atragerea lor în procesul de consultare;
  • Oferirea posibilităţii cetăţenilor de a aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale a eventualelor observaţii, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenţia anunţată;
  • Implicarea publicului în procesul de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi în luarea deciziilor în domeniu;
  • Colectarea informaţiilor şi opţiunilor cu privire la dezvoltarea urbanistică şi fundamentarea obiectivelor pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, ţinând cont de opiniile factorilor cheie implicaţi şi semnalele publicului;
  • Creşterea/Îmbunătăţirea calităţii planificării dezvoltării urbane şi a documentaţiilor de urbanism elaborate pe teritoriul municipiului Beius.

 

Cap. II Responsabilităţi şi competenţe

Art. 3 Responsabilitatea privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea informării şi consultării publicului, a organizării tuturor etapelor procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism revine Primăriei municipiului Beius, prin compartimentul de Urbanism.

Art. 4 (1) Persoana responsabilă cu coordonarea activităţilor de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului se va nominaliza in functie de specificul fiecarei documentatii de urbanism.

Art. 5 (1) Persoana responsabilă cu coordonarea activităţilor de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului are următoarele atribuţii :

a)   coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b)   răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autoritatea publică locală a municipiului Beius;

c)   răspunde de redactarea şi includerea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice, în colaborare cu Serviciul de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beius;

d)   gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;

e)   este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.

 

(2)    în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din persoane din cadrul administratiei publice locale, ai mediului de afaceri, ai societatii civile precum si din reprezentanti ai cetatenilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Art. 6 (1) Cheltuielile pentru activitatea de consultare şi informare a publicului privind planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului constând în anunţuri în mass media locală, organizarea de întâlniri şi dezbateri, interviuri, audieri, editarea de materiale publicitare şi confecţionarea de panouri publicitare, etc, vor fi prevăzute în bugetul local.

(2) Cheltuielile privind anunţurile în mass media locală, editarea de materiale publicitare, confecţionarea de panouri publicitare pentru activitatea de consultare şi informare a publicului privind planurile de urbanism iniţiate de persoane fizice sau juridice, altele decât autoritatea publică locală, vor fi suportate integral de către iniţiatori.

 

Cap. III Documentele procesului de informare şi consultare a publicului

Art. 7. (1) Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare cuprinde cel puţin următoarele:

a)   identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b)   modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse;

c)   modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente;

d)   calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;

e)   datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului.

(2) Documentul de planificare se întocmeşte pentru fiecare plan în parte, ţinând cont de etapele de elaborare şi de prevederile contractului încheiat între beneficiar şi elaboratorul planului de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Art. 8 (1) Raportul informării şi consultării publicului cuprinde cel puţin următoarele:

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

1.  datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

2.  conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

3.  localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

4.  numărul persoanelor care au participat la acest proces;

 

 

 

b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

1.  modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;

2.  probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;

3.  orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

 

(2)  Raportul informării şi consultării publicului este documentul cu care se finalizează fiecare proces de informare şi consultare a publicului şi se elaborează pentru fiecare documentaţie de urbanism şi amenjare a teritoriului.

(3)  Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi se supune spre însuşire sau respingere Consiliului Local al municipiului Beius, odată cu înaintarea spre aprobare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului.

Art. 9 Elaboratorul planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului trebuie să respecte cerinţele provenite din calendarul şi conţinutul activităţilor şi acţiunilor de implicare a publicului stabilite în Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului şi să acorde sprijin iniţiatorului în integrarea rezultatelor consultării publicului în planurile dezbătute.

 

Cap. IV Etapele procesului de informare şi consultare a publicului

Art. 10 (1) Informarea şi consultarea publicului se fac în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

I.                 - etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;

II.              - etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

III.   - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

IV.    - etapa elaborării propunerii finale şi aprobării, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională;

V.   - etapa monitorizării implementării planului aprobat.

(2) Informarea şi consultarea publicului se fac diferenţiat pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel :

a)   pentru Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local de urbanism (RLU) aferent în toate cele 5 etape;

b)   pentru Planul urbanistic zonal (PUZ) şi regulamentul local de urbanism (RLU) aferent în fazele I, III, IV şi V;

c)   pentru Planul urbanistic de detaliu (PUD) în fazele I, IV şi V.

 

Cap. V Planul urbanistic general - PUG şi regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

1.  Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 11 Primăria municipiului Beius, iniţiatoarea şi beneficiara Planului Urbanistic General, informează publicul cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Art. 12 Informarea cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG se face simultan, prin următoarele metode :

a)   anunţ afişat la parterul Primăriei municipiului Beius;

b)   anunţ publicat pe site-ul oficial al primariei Beius www.primariabeius.ro ;

c)   anunţ în mass media locală.

Art. 13 (1) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:

a)   prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare sau revizuire a PUG şi a obiectivelor acestuia;

b)    numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului, catre care pot fi trimise comentarii, observatii si propuneri.

c)   perioada de maxim 25 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei, in care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri sau exprimate nevoi;

d) modul in care va fi pus la dispozitia publicului raspunsul la observatiile transmise in aceasta perioada. (2) Anunţurile publicate pe site-ul oficial al municipiului Beius şi cele afişate vor fi menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.

Art. 14 (1) Documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Beius, beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanţi ai altor compartimente de specialitate din Primaria municipiului Beius, Comisiei Tehnice de Urbanism, autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii şi organisme interesate de la nivel judeţean sau local, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.

(2)    Documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului conform prezentului Regulament.

(3)    Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare a PUG.

Art. 15 (1) Odată cu încheierea contractului de atribuire a serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG, Primăria municipiului Beius va aduce la cunoştinţa publicului informaţiile cu privire la demararea procesului de elaborare a PUG, simultan prin :

-  anunţ publicat pe site-ul official al municipiului Beius;

-  afişare in holul de la parterul sediului Primăriei municipiului Beius . (2) Aceste informaţii vor cuprinde :

-  explicarea pe scurt a obiectivelor principale, aspectele şi prevederile principale care vor fi abordate;

-  prezentarea etapelor de elaborare şi a activităţilor de informare şi consultare, cu precizarea obiectivelor, metodelor, a locului şi a datei sau a perioadei corespunzătoare fiecărei metode;

-  datele de contact ale coordonatorului activităţii de informare şi consultarea a publicului, locul unde se pot transmite observaţii în mod permanent.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 16 În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

4. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor                                       

Art. 17 Pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandat consultarea publicului, organizatiile societatii civile, asociatii profesionale si alti factori interesati, astfel incat sa fie preîntampinate eventualele dezacorduri sau contestări, iar pentru reducerea birocratizării şi a costurilor, consultarea sa fie organizată împreună cu evaluarea de mediu.

Art. 18 Informarea publicului asupra propunerilor de PUG elaborate se face de Primăria municipiului Beius prin:

1.             publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Beiuş a anunţului cu privire la :

-  finalizarea propunerilor preliminare;

-  posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor pentru PUG la sediul Primăriei municipiului Beius pentru aprobarea finală a PUG în termen de maxim 45 zile calendaristice de la data ultimului anunţ;

-  modul şi locul de a transmite observaţii la sediul Primăriei municipiului Beius;

-  data, locul de desfăşurare, ora începerii, durata estimată precum si obiectivele dezbaterii publice, care are loc în termen de minimum 20 zile lucrătoare de la data ultimului anunţ.

 

2.   afişearea anunţului de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu si in locurile de afişaj din Parcul Samuiol Vulcan;

3.   trimiterea în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

 

Art. 19 Consultarea publicului asupra propunerilor de PUG elaborate se face de Primăria municipiului Beius prin:

1.   punerea la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUG, cu materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat si cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

2.   pregătirea, organizarea şi conducerea dezbaterii publice cu privire la propuneri.

Art. 20 Primăria municipiului Beius informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul oficial al Primariei Beius a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art. 21 Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

Art. 22 (1) In vederea introducerii in circuitul legal de avizare a PUG si RLU primăria municipiului Beius asigură realizarea Raportului consultării populaţiei; Raportul, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul Primariei municipiului Beius, se supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Beius spre insusire sau respingere.

(2) Introducerea în documentaţie a propunerilor şi sugestiilor acceptate rezultate în cadrul procesului de consultare publică se fac prin compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Beius.

5. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

Art. 23 Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUG se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

6.Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

Art. 24 Documentele PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi puse la dispoziţie automat prin publicare pe site-ul oficial al Primariei Beius, respectiv vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art 25 Anual primaria va face public modalitatile privind aplicarea prevederilor PUG si stadiul de aplicare

 

Cap. VI Planul urbanistic zonal - PUZ şi regulamentul local aferent acestuia  (PUZ) 1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 26 Primăria municipiului Beius informează publicul cu privire la intenţia de elaborare a unui PUZ şi a obiectivelor acestuia, indiferent de iniţiator.

Art. 27 (1) Informarea publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia se face înainte de elaborarea documentelor necesare lansării procedurii de atribuzire a contractului pentru elaborarea planului. (2) în cazul în care iniţiatorul planului nu este autoritatea publică locală, informarea publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia se face înainte de emiterea avizului prealabil de oportunitate.

Art. 28 Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUZ se face simultan, prin următoarele metode :

a)   anunţ afişat la sediul autorităţii publice, în spaţiul destinat Centrului de Informaţii Cetăţeni de la parterul Primăriei municipiului Beius;

b) anunţ publicat pe site-ul oficial al municipiului Beius;

c)   anunţ în mass-media locală;

d)   anunţ trimis grupului ţintă - proprietarilor din zona ce urmează a fi tratată;

e)   anunţ afişat în cel puţin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate, prin panouri rezistente la intemperii.

Art. 29 (1) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:

 

a)   prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare sau revizuire a PUG şi a obiectivelor acestuia;

b)   nr. de telefon şi adresa de e-mail ale punctului de informare din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri şi data limită până la care se pot face aceste observaţii; perioada este de minim 10 zile şi de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a intenţiei;

c)   data şi modul în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă; data va fi de maximum 15 zile de la data limită până la care s-au putut transmite observaţii;

d)             descrierea scurtă a etapelor următoare preconizate, inclusiv cele de informare şi consultare a publicului.
(2) Anunţurile publicate pe site-ul oficial al municipiului Beius şi cele afişate vor fi menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.

Art. 30 (1) Documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării PUZ se redactează de către structura de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Beius, beneficiară a PUZ, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

(2)           Documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului conform prezentului Regulament.

(3)           Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ.

 

Art. 31 (1) In cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligaţiile ce derivă din       procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.

2.Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 32 Pe parcursul elaborării propunerilor şi a raportului de mediu, pentru a fi preîntâmpinate eventuale dezacorduri, consultarea publicului asupra evoluţiei propunerilor şi asupra evaluării de mediu a alternativelor şi determinării opţiunii preferate se va face prin organizarea unei întâlniri cu factorii interesaţi.

Art. 33 Informarea publicului asupra propunerilor de PUZ elaborate se face de Primăria municipiului Beius prin următoarele :

1.             publică pe site-ul oficial al municipiului Beius anunţul cu privire la :

-  finalizarea propunerilor preliminare;

-  posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor pentru PUZ la sediul Primăriei municipiului Beius;

-  modul şi locul de a transmite observaţii la Primăria municipiului Beius şi la sediul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Beius;

-  data, locul de desfăşurare, ora începerii şi obiectivele dezbaterii publice, care are loc în termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data anunţului.

 

2.  afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 10 de zile lucrătoare, la sediul propriu, Centrul de Informaţii Cetăţeni şi în cel puţin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate;

3.  trimite în scris către factorii interesaţi şi către proprietarii din zona studiată identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 10 zile înainte de data dezbaterii publice;

4.  publică prin aceleaşi mijloace încâ o dată, cu 3 zile înainte, data şi locul dezbaterii publice.

 

Art. 34 Consultarea publicului asupra propunerilor de PUZ elaborate se face de Primăria municipiului Beius prin următoarele :

1.    pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUZ, cu materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 10 zile lucrătoare, la Centrul de Informare Cetăţeni, cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

2.    pregăteşte, organizează şi conduce dezbaterea publică cu privire la propuneri.

Art. 35 Primăria municipiului Beius informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul oficial al municipiului Beius a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art. 36 Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

Art. 37 Acceptarea sau respingerea propunerilor şi sugestiilor rezultate în procesul de consultare publică se fac de structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beius, cu avizul Comisiei de Urbanism a municipiului Beius.

Art. 38 (1) Primăria municipiului Beius asigură realizarea Raportului consultării populaţiei. Raportul, însoţit de punctual de vedere al structurii de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Beius, se supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Beius.

(2) Introducerea în documentaţie a propunerilor şi sugestiilor acceptate rezultate în cadrul procesului de consultare publică se fac prin Direcţia Arhitect Şef din cadrul Primăriei municipiului Beius.

3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Art. 39 Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Art. 40 Documentele PUZ şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi puse la dispoziţie automat prin publicare pe site-ul oficial al municipiului Beius, respectiv vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Cap. VII Planul urbanistic de detaliu - PUD

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 41 In situaţia solicitării elaborării unui PUD, Primăria municipiului Beius informează şi consultă   populaţia prin următoarele modalităţi:

a)   se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD-ul privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b)   în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, Primăria municipiului Beius, prin serviciile de specialitate, notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

c)   în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, Primaria municipiului Beius informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

 

 

 

2.Implicarea publicului în etapa aprobării PUD

Art. 42 In vederea aprobării PUD, Primăria municipiului Beius asigură introducerea în documentaţia supusă aprobării Consiliului local al municipiului Beius a raportului informării şi consultării publicului, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

3.Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

Art. 43 Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cap. VIII Reglementări finale

Art. 44 Pentru îndeplinirea responsabilităţilor, la sediul Primăriei municipiului Beius se organizează un spaţiu permanent dedicat afişării documentelor şi schimbului de informaţii cu privire la activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului, situat la parterul clădirii.

Art. 45 Responsabilităţile stabilite personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beius sunt sarcini de serviciu şi se cuprind în fişa postului persoanelor nominalizate.

 

Art. 46 Prezentul Regulament local intra in vigoare odata cu publicarea lui.

 

Art. 47 Prevederile prezentului regulament se compteaza cu dispozitiile legale in vigoare

 

 

 

 

 

                      sing. Usvat Ioan

 

 

 

Fișiere - REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ